รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์

มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง

ประจำปีการศึกษา 2552

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2230/2551 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2551

สาขา 048: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ลำดับ
เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1
30050216 นางสาว รุ่งทิวา คณะรูป พิมายวิทยา นครราชสีมา
2
31050052 นาย วัฒนา กุดนอก จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
3
31050080 นางสาว วรรณภา พลเรือง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
4
31050104 นาย องอาจ ทะยานรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
5
31050181 นาย อรรถพล ว่องไวย์ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
6
31050195 นาย สันติสุข สมพร ลำดวนพิทยาคม บุรีรัมย์
7
32050038 นางสาว รุ่งทิวา ทองขอน ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
8
32050043 นาย กิตติวัฒน์ ยอดอินทร์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
9
32050309 นางสาว ประภัสสร สุวงศ์ จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
10
32050340 นาย โสภณ จงบริบูรณ์ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
11
32050349 นางสาว วาทินี พอกทรัพย์ สิรินธร สุรินทร์
12
33050009 นางสาว ภัทราวดี ศรีมงคล ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
13
33050031 นางสาว ศศิกานต์ บรรเทา สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
14
33050198 นาย เบญจรงค์ สุปัตติ น้ำคำวิทยา ศรีสะเกษ
15
33050249 นางสาว ติยาพร ดอนเหลือม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
16
34050169 นาย สุรเดช พลนำ นารีนุกูล อุบลราชธานี
17
34050335 นาย วรวุฒิ สุวรรณา นารีนุกูล อุบลราชธานี
18
36050021 นางสาว พิชญาณี กาหลง สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
19
36050097 นาย ประเสริฐ อุดมพงษ์ ภักดีชุมพลวิทยา ชัยภูมิ
20
36050185 นางสาว สุฑารัตน์ บุญชูนนท์ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
21
36050228 นางสาว กมลวรรณ ลาภประกอบกิจ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
22
36050311 นางสาว เพ็ญนภา สุนทรวัฒน์ โนนสะอาดวิทยา ชัยภูมิ
23
39050193 นางสาว เกศวดี ปทุมรุ่ง โนนเมืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
24
40050080 นางสาว สุพัตรา แสนสงค์ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
25
40050366 นาย สรยุทธ เดือนฉาย กัลยาณวัตร ขอนแก่น
26
40050554 นาย ธัญวิทย์ สาครวงศ์ ขามแก่นนคร ขอนแก่น
27
40050813 นางสาว มณีนุช กิจเธาว์ บ้านไผ่ ขอนแก่น
28
40050916 นาย อดุลย์ ไชยเสนา อมตวิทยา ขอนแก่น
29
40050983 นางสาว กชกร เทียมตรี ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
30
40051124 นาย วีระพงศ์ ตะโกนอก เซกา หนองคาย
First Previous Next Last