เรียงตามลำดับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ในการรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยใช้ข้อสอบร่วมกับการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555

(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 221/2553 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555)

คณะ/สาขาวิชา 267: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)

ลำดับที่
เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด

1 42010422
ปิยราช สุริยวรรณ เทศบาล 3 ศรีสว่าง เลย

2 44010415
กมลวรรณ นระศรี สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
หน้า
1 หน้า 1/1

กำหนดการ สถานที่ และหลักฐานในการสอบสัมภาษณ์

กลับหน้าแสดงรายชื่อคณะ