คณะทันตแพทยศาสตร์

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม)

1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) รับโดยวิธีพิเศษ

2. จำนวนรับเข้าศึกษา 25 คน

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ก. คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
3. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ที่เรียน ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เท่านั้น
(หมายเหตุ จังหวัดที่กำหนดเป็นไปตามข้อตกลงขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทย์แห่ง ประเทศไทยในโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตาม ความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข)
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
5. เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ คือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษา พิจารณาเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
6. เป็นผู้ที่ปราศจากโรคดังต่อไปนี้

6.1 โรคเรื้อน
6.2 วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
6.3 โรคพิษสุราเรื้อรัง
6.4 ติดยาเสพติดให้โทษ
6.5 โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าจะวายได้ง่าย
6.6 โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และความดันโลหิตสูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้
6.7 ต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี
6.8 โรคอื่น ๆ หรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

7. กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจากข้อ 1 ถึงข้อ 8 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผล การคัดเลือกฯ เพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

ข. คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.75
2. จะต้องมีคะแนนสอบจากการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรงฯ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี
การศึกษา 2550 จำนวน 7 วิชา คือ 01 ภาษาไทย, 02 สังคม, 03 ภาษาอังกฤษ, 04
คณิตศาสตร์, 06 เคมี, 07 ชีววิทยา และ 08 ฟิสิกส์

เกณฑ์การตัดสินประกอบไปด้วย

1. ตัดสินจากผลการสอบจากรายวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง จำนวน 7 วิชา โดยคิดเป็นร้อยละ 95

01 ภาษาไทย ร้อยละ 15
02 สังคม ร้อยละ 10
03 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 15
04 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 10
06 เคมี ร้อยละ 10
07 ชีววิทยา ร้อยละ 15
08 ฟิสิกส์ ร้อยละ 15
และแต่ละวิชาจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาร้อยละ 5
3. ตัดสินจากคะแนนการสอบสัมภาษณ์
 

4. หลักฐานในการสมัคร

4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. หน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน จำนวน จำนวน 1 รูป
4.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน ถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
4.4 ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด
4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

5. ค่าระเบียบการใบสมัคร

เอกสารชุดใบสมัคร ราคาชุดละ 50.-บาท
ค่าธรรมเนียมการสมัคร ราคา 100.-บาท

6. กำหนดวันรับสมัคร/สถานที่จำหน่ายใบสมัคร และรับสมัครฯ รวมทั้งวิธีการรับสมัคร
- สถานที่จำหน่ายใบสมัคร หน่วยประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ
(หากมีความประสงค์จะซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์จะมีค่าดำเนินการในการจัดส่ง)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2549 ถึง 29 กันยายน 2549
- รับสมัครวันที่ 18-29 กันยายน 2549 ในวันและเวลาราชการ
- วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 1 (ติดโรงอาหาร ) คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารลงทะเบียนมายัง
นางกัลยา พร้อมขุมทอง
งานบริการการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
 

7. วันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ประกาศต้นเดือนธันวาคม 2549

8. วันสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ และสถานที่สอบ
- สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนธันวาคม 2549 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ให้นำผลการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ และตรวจตาบอดสี จากโรงพยาบาลในส่วนราชการหรือโรงพยาบาลเอกชนมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

9. วันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
สัปดาห์ที่ 4 เดือนธันวาคม 2549

10. เงื่อนไขต่าง ๆ

10.1 ผู้สอบผ่านเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องทำสัญญาผูกพันเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาระสำคัญของสัญญาฯ สรุปได้ดังนี้
10.1.1 นักศึกษาจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จะต้องไม่มีเจตนา จงใจละเลย ทอดทิ้งการศึกษาหรือลาออกจากการเป็นนักศึกษา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หากนักศึกษาละทิ้งการศึกษา จนเป็นสาเหตุให้ต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือลาออกจากการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะต้องชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคิดคำนวณตามส่วนเฉลี่ยจากจำนวนเงินที่ต้องชดใช้ทั้งหมด (ปีละ 66,666.-บาท)
10.1.2 หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาการเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
10.1.3 หากไม่ยินยอมเข้ารับราชการภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะต้องชดใช้เงินแก่มหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ภายในกำหนด 30 วัน
10.1.4 กรณีที่เข้ารับราชการชดใช้ไปบ้าง แต่ไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวนเงินที่จะต้องใช้ตามความในข้อ 3 จะลดลงตามส่วนเฉลี่ย ของระยะเวลาที่รับราชการไปบ้างแล้ว
10.1.5 หากสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถเข้ารับราชการหรือทำงานได้ เพราะขาดคุณสมบัติมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ต้องยินยอมชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นจำนวนเงินตามข้อ 3 ภายใน 30 วัน นับแต่วันประพฤติผิดสัญญา
10.2 ผู้สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพทางทันตกรรม

11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณกัลยา พร้อมขุมทอง งานบริการการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร.(043-202405 ต่อ 11112 )
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-3228
www.dentistry.kku.ac.th 

12. อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครที่ต้องทราบข้อมูล
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม จะได้รับการจัดสรรการปฏิบัติงานตามคณะกรรมการที่ดำเนินงาน โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย 12 ภาคการศึกษาปกติ อย่างมากไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ โดยกำหนดแผนการศึกษาตามหลักสูตร 6 ปี ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไป ได้แก่ วิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 1 ปี
ระยะที่ 2 ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพทันตแพทย์ เป็นเวลา 5 ปี

ปริญญา
ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ ท.บ. โดยต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 222 หน่วยกิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 12,000.-บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 50 % ของภาคการศึกษาภาคปกติ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,100.-บาท