โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มข. ปี 2556

กรุณาอ่านขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจ
ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการสมัคร

ผู้สมัครท่านใดที่ยังไม่ส่งหลักฐานสมัครสอบ ขอให้ส่งอย่างช้าภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555
โดยจะถือวันประทับตราของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
โดยขอให้ส่งเป็นแบบ EMS หากพ้นกำหนดนี้ จะไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ

ประกาศผังที่นั่งสอบแล้วที่นี่

กรณีที่ได้สมัครแล้วให้ คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบสถานภาพการสมัคร หรือ พิมพ์เอกสารต่างๆ ได้
ฝากคำถาม หรือ ข้อสงสัยได้ที่ กระดานข่าวสำหรับถามตอบปัญหาการรับสมัครฯ

1. ศึกษาหลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ให้เข้าใจ
 

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มและตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล การเพิ่มหรือลดโครงการหลังบันทึกข้อมูลแล้วจะกระทำมิได้ ยกเว้นจะสมัครใหม่โดยต้องชำระค่าสมัครที่ได้ทำการสมัครไปแล้วเสียก่อน แล้วจึงค่อยทำการสมัครใหม่และชำระค่าสมัครใหม่ภายในวันและวิธีการที่กำหน

สำหรับกรณีที่นักเรียนกรอกข้อมูลผิด ที่ไม่เกี่ยวกับการเพิ่มหรือลดโครงการ นักเรียนไม่ต้องทำการสมัครใหม่
ให้ไปชำระเงินค่าสมัครให้เรียบร้อยก่อน แล้วส่งเมลล์มาขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ kaeg_chaiya@hotmail.com โดยแจ้งรหัสประชาชน และสิ่งที่ต้องการแก้ไขมาให้ละเอียด

3. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ผู้สมัครจะต้องพิมพ์เอกสารต่อไปนี้ออกมา
 

3.1 ใบสมัคร

ในใบสมัคร ให้ติดรูปและลงลายมือชื่อของผู้สมัคร แล้วส่งมาพร้อมกับหลักฐานประกอบการสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการ
(เอกสารสมัครสอบโครงการพิเศษ)
สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ. มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการ
โทรศัพท์ : 0-4320-2378, 0-4336-2094, 0-4320-3479
โทรสาร : 0-4320-2379
E-mail : ancnak@kku.ac.th  , pvasana@kku.ac.th ,
csakor@kku.ac.th 

(หากผู้สมัครท่านใด ไม่ส่งหลักฐานให้ครบ จะไม่มีรายชื่อในการประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ)

3.2 ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร โดยนำใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร ไปชำระเงินกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถ้าไม่ชำระเงินตามวันดังกล่าว จะถือว่าผู้สมัครไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการวิธีพิเศษฯ นี้
 

4. หมดเขตการรับสมัครแล้ว