การถ่ายรูปติดบัตรนักศึกษาและเอกสารขึ้นทะเบียน (ระดับปริญญาตรี) แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ไม่สวมแว่นตาและไม่ไว้หนวด (ดูตัวอย่างที่นี่)
การถ่ายรูปบัตรนักศึกษาและเอกสารขึ้นทะเบียน (ระดับบัณฑิตศึกษา) แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตา
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)

Prospective KKU Student
Document Uploading System