นักศึกษาใหม่รหัส 63 ทุกระดับการศึกษา สามารถอัพโหลดรูปภาพสำหรับบัตรนักศึกษา ได้ถึง 31 กรกฎาคม 2563
การถ่ายรูปติดบัตรนักศึกษาและเอกสารขึ้นทะเบียน (ระดับปริญญาตรี) แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ไม่สวมแว่นตาและไม่ไว้หนวด (ดูตัวอย่างที่นี่)
การถ่ายรูปบัตรนักศึกษาและเอกสารขึ้นทะเบียน (ระดับบัณฑิตศึกษา) แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตา
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
(เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission 1 ปีการศึกษา 2563)
หมายเหตุ: ต้องรายงานตัวเป็นนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ reg.kku.ac.th ก่อน จึงจะสามารถเข้าระบบส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาได้

Prospective KKU Student
Document Uploading System